Yesterdog in Utah  
Yesterdog visits Park City, Utah
 
 
Yesterdog visits Moab, Utah