Yesterdog visits Mexico    
Yesterdog visits Acapulco, Mexico
   
     
Yesterdog in Mexico    
Yesterdog in Acpahiucan, Mexico