Yesterdog visits Ireland
Yesterdog at Kylemore Abby, Ireland
 
Yesterdog visits the Cliffs of Moher in Ireland
Yesterdog at Kylemore Abby, Ireland
 
Yesterdog in Ireland
   
Yesterdog somewhere in Ireland...